Toiminta-ajatus

Päiväkoti Pompulan toiminta-ajatuksena on tuottaa perhelähtöistä, vastavuoroista ja kodinomaista laadukasta varhaiskasvatusta sekä oman toimintansa aktiivinen kehittäminen. Huomioimme lasten ja vanhempien tarpeita sekä toiveita. Meillä ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö mahdollistaa turvallisen, lapsilähtöisen ja lapsen omaa toimijuutta korostavan kasvuympäristön. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisyyden ja meille on tärkeää tasa-arvoinen ja eettisesti kestävä kasvatustyö. Noudatamme Turun varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tämän lisäksi laadimme talolle kausittain oman pedagogisen toimintasuunnitelman, missä korostuvat erityisesti kuluvan kauden lasten tarpeet, toiminnan painopisteet sekä arjen sujuvuus.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Mitkä ovat toimipaikan arvot ja toimintaperiaatteet?

  • Kiireettömyys – Meille on tärkeää antaa lapsille heidän tarvitsemansa aika nauttia, ihmetellä ja elää hetkessä.
  • Avoimuus – Käymme avointa, dialogista ja kunnioittavaa keskustelua niin lasten, perheiden, sidosryhmien välillä, kuin myös keskenämme.
  • Yhteisöllisyys – Koko henkilökunta ja vanhemmat sitoutuvat toimimaan lasten parhaaksi. Pohjana tälle on kunnioittava, luottamuksellinen ja vastavuoroinen kasvatuskumppanuus.

Lapsimäärältään pieni päiväkoti mahdollistaa lapselle kodinomaisen ja turvallisen kasvuympäristön. Päiväkodissamme korostuvat osallisuuden tukeminen, kiireettömyys, leikin rikastuttaminen ja tukeminen, hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen sekä monipuolisen lähiympäristön hyödyntäminen lasten kanssa. Meillä lapsille annetaan aikaa, rauhaa ja tilaa rakentaa yhdessä kasvattajien kanssa monipuolista ja rikasta maailmankuvaa sekä leikkiä. Vahvistamme lapsen positiivista ja kykenevää minäkuvaa. Meille on tärkeää tasa-arvon ja kestävän elämäntavan toteutuminen sekä turvallisen tilan periaatteet.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin sopimuksiin, säädöksiin ja asiakirjoihin. Päiväkodissa noudatamme lapsen oikeuksien julistusten arvopohjaa.

  • Lapsen oikeus elämään, turvattuun ja täysipainoiseen kehittymiseen ja oppimiseen.
  • Lapsilähtöisyys, kaikki lapset otetaan huomioon yksilöinä.
  • Lapsen oikeus turvattuus ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti.
  • Lapsen oikeus omaan kulttuuriin, äidinkieleen, uskontoon tai elämänkatsomukseen.
  • Tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä, kielensä ja kehitystasonsa mukaisesti.
  • Saada tarvitsemaansa erityistä ja kielellistä tukea.

Turvallisen tilan periaatteet

Noudatamme päiväkoti Pompulassa turvallisen tilan periaatteita. Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

Turvallisemman tilan periaatteita
• Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin
• Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta. Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.
• Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Ole avoin ja kuuntele.
• Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita. Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä termejä.
• Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
• Anna tilaa! Huolehdi että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
• Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa ei:tä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.
• Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä.
• Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.
• Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.
• Älä arvostele toisen ulkonäköä.
• Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
• Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
• Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja. Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
• Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
• Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet

Lähde: Mielenterveystalo.fi