Päiväkoti Pompulan toiminta-ajatuksena on tuottaa kodinomaista, perhelähtöistä ja vuorovaikutuksellista sekä laadukasta varhaiskasvatusta. Kehitämme myös jatkuvasti omaa pedagogista toimintaamme. Huomioimme arjessa lasten kuin vanhempien osallisuuden. Kuuntelemme lasten ja perheiden toiveita ja huomiomme kaikenlaiset tarpeet toiminnassamme. Pysyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta luo ja mahdollistaa meillä turvallisen kasvuympäristön kaiken ikäisille lapsille. Korostamme toiminnassamme lapsilähtöisyyttä ja lapsen omatoimisuuden vahvistamista. Kohtaamme lapset yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti. Toimimme eettisesti ja sensitiivisesti huomioimalla perheiden toiveet ja ajatukset. Meille on tärkeää luoda jokaisesta päiväkotipäivästä lapsille turvallinen ja mukava päivä. Meillä henkilökunta kohtaa perheet suurella sydämellä kunnioittaen heidän arvojaan.

Mitkä ovat toimipaikan arvot ja toimintaperiaatteet?

Turvallisuus – Kaikilla Pompulan lapsilla on mahdollisuus tasavertaisesti osallistua lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen. Meillä lapsilla on suojanaan tuttu ja turvallinen henkilöstö, jotka kohtelevat lapsia oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja rehellisesti. Meillä on käytössä turvallisen tilan- periaatteet. Arjessamme turvallisuutta lapselle tuovat pysyvät ihmissuhteet, ammattitaitoinen henkilöstö, turvalliset ja kodinomaiset tilat sekä toimintavälineet. Kaikilla lapsilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Teemme myös vuosittain kiusaamisen ehkäisyn -suunnitelman. Kiusaaminen ja syrjintä sekä häirintä ovat päiväkodissamme ehdottomasti kiellettyä. Me puutumme jokaiseen kiusaamista koskevaan tilanteeseen ja käsittelemme tilanteet aina asianomaisten kanssa. Meille jokainen päiväkotimme yhteisöön kuuluva on tärkeä ja jokaista yhteisöön kuuluvaa kohdellaan kunnioitettavasti.

Yhteisöllisyys – Edistämme yhtäläisiä hyvän elämän mahdollisuuksia lapsille ja perheille. Koko henkilöstö ja perheet sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi. Toimimme Pompulassa tasa-arvoisuutta edistäen. Arvostamme avoimuutta ja yhdessä tekemistä. Pohjana yhteisöllisyydelle on kunnioittava, luottamuksellinen ja vastavuoroinen kasvatuskumppanuus. Kiinnitämme huomiota erilaisuuden hyväksyntään tarjoamalla lapselle erilaisia toiminnan vaihtoehtoja sekä huomioimme perheiden ja lasten erilaiset tarpeet. Käytännön toimintaa edistämme varhaiskasvatuksen toimijoiden keskinäisessä rakentavassa vuorovaikutuksessa. 

Positiivinen vahvistaminen – Toimimme arjessa lasten vahvuudet edellä. Tartumme ja huomaamme lasten onnistumiset ja oppimisen kokemukset. Vahvistamme lasten myönteistä minäkuvaa ja itsetunnon kehitystä kannustamalla ja kehumalla. Olemme aidosti läsnä lasten arjessa ja näemme jokaisen arjen tilanteen mahdollisuutena uuden oppimiseen ja kokemiseen. Hyvän ja positiivisen lapsuuden rakentaminen on eri toimijoiden yhteistä työtä. Meille positiivinen vahvistaminen tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa. Rakennamme yhdessä laadukkaan ja vuorovaikutuksellisen kasvatuskumppanuuden.  

Aito välittäminen on aitoa kiinnostusta lasta ja hänen perhettään kohtaan. Aito välittäminen on niin fyysistä kuin psyykkistäkin huolenpitoa ja läsnäoloa. Riittävästi syliä tai fyysistä huomioimista (silittely, koskettaminen keskustellessa, lohdutustilanteissa jne.) sen hektisenkin arjen keskellä osoittaa lapselle, että hän on tärkeä juuri sellaisena kuin on. Aikuinen pysähtyy kuuntelemaan mitä sanottavaa lapsella on. Lasta kuunnellaan aidosti, aktiivisesti ja läsnä olevasti.

Lapsimäärältään pieni päiväkoti mahdollistaa lapselle kodinomaisen ja turvallisen kasvuympäristön. Päiväkodissamme korostuvat osallisuuden tukeminen, kiireettömyys, leikin rikastuttaminen ja tukeminen, hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen sekä monipuolisen lähiympäristön hyödyntäminen lasten kanssa. Meillä lapsille annetaan aikaa, rauhaa ja tilaa rakentaa yhdessä kasvattajien kanssa monipuolista ja rikasta maailmankuvaa, leikkiä ja vahvistetaan lapsen positiivista minäkuvaa. Meille on tärkeää tasa-arvon ja turvallisen tilan periaatteet.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin sopimuksiin, säädöksiin ja asiakirjoihin. Päiväkodissa noudatamme lapsen oikeuksien julistusten arvopohjaa.

  • Lapsen oikeus elämään, turvattuun ja täysipainoiseen kehittymiseen ja oppimiseen.
  • Lapsilähtöisyys, kaikki lapset otetaan huomioon yksilöinä.
  • Lapsen oikeus turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti.
  • Lapsen oikeus omaan kulttuuriin, äidinkieleen, uskontoon tai elämänkatsomukseen.
  • Tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä, kielensä ja kehitystasonsa mukaisesti.
  • Saada tarvitsemaansa erityistä ja kielellistä tukea.